Skip to content
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Draag je Geluk website en andere publicaties en de al dan niet daaruit voortvloeiende verkoop en geleverde goederen door Draag je Geluk. Door het aangaan van diensten waaronder; consulten en workshops en het bestellen bij Draag je Geluk accepteert de consument deze algemene voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument beschikbaar gesteld of er wordt duidelijk aangegeven waar deze algemene voorwaarden in te zien zijn. De consument wordt verzocht deze grondig te lezen. Andere voorwaarden die afwijken van deze voorwaarden zijn voor Draag je Geluk alleen bindend indien en voor zover deze door Draag je Geluk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden dienen te worden beoordeeld en uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten (hierna: de goederen) geleverd door:

Draag je Geluk – Lisanne van Hattem.

 • Post- en bezoekadres:
  Ridder Alartlaan 19
  4116EH Buren
 • Websites: www.draagjegeluk.nl
 • E-mail: info@draagjegeluk.nl
 • Telefoonnummer: 0623036903
 • KVK-nummer: 86214071
 • IBAN: NL43 SNSB 8839 1043 05
 • BTW/VAT: NL004218365B06

Privacy policy

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Draag je Geluk zal je privacy zo goed als mogelijk waarborgen. Persoonsgegevens worden alleen voor interne doeleinden gebruikt (facturering, communicatie, enz.). Er worden alleen gegevens bewaard die hiervoor nodig zijn. Draag je Geluk noteert hiervoor jouw voor en achternaam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats. Evenals telefoonnummer en e-mailadres.

Draag je Geluk gaat zeer zorgvuldig om met informatie die jij geeft. Draag je Geluk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Draag je Geluk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag bewaren wij je gegevens:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om je te informeren inzake wijzigen van onze diensten/producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je te leveren
 • Draag je Geluk verwerkt je gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

Draag je Geluk zal de persoonsgegevens en andere informatie niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Je hebt te allen tijde recht op inzage in je gegevens. Draag je Geluk wilt een zo transparant mogelijk manier van hulpverlening bedrijven.

Wat in gesprekken wordt uitgewisseld blijft tussen Draag je Geluk en de klant. Persoonsgegevens en overige gegevens zullen op geen enkele wijze met andere partijen worden gedeeld. Draag je Geluk doet dit alleen op verzoek van de klant en als daar toestemming voor wordt gegeven. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Foto’s

Foto’s die worden gemaakt tijdens het consult en/of workshop, worden altijd gemaakt in overleg met de klant. Wanneer foto’s worden gebruikt door Draag je Geluk op social media of internet, gaat dit altijd in overleg en met akkoord van de klant. Wanneer het niet op prijs wordt gestelt dat er foto’s worden gemaakt en/of geplaatst worden op internet en/of social media, mag de klant dit duidelijk aangeven en zullen er geen foto’s op het web geplaatst worden.

Draag je Geluk heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.
Draag je Geluk behoudt zich het recht om wijzingen aan te brengen in de Privacy Policy. Bekijk deze Privacy Policy daarom regelmatig op de website www.draagjegeluk.nl voor het meest actuele beleid.

Het draagconsult/workshop

Door het boeken van een consult en/of workshop bij Draag je Geluk ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Draag je Geluk geeft enkel advies. De ouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult of workshop. Het advies gegeven in een persoonlijk consult is niet overdraagbaar aan derden.

De ouder verklaart mondeling of schriftelijk dat de opgegeven gegevens aan Draag je Geluk correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult of de geboekte workshop. De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief BTW. Bij uitloop van het consult/workshop wordt er € 13,75 per kwartier extra in rekening gebracht. Buiten de stad Buren (Gld) worden er reiskosten berekend á € 0,30 cent per km.

Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening of andere zorgvragende problematiek heeft (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult/workshop gemeld te worden aan Draag je Geluk.
Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.

Overigens is de informatie en technieken die je in een consult aangeleerd krijgt, ten allen tijde een professioneel advies. Het is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de aangeleerde technieken en overgebrachte informatie op correcte en veilige wijze toe te passen.

Annuleren en betalen

Mocht er onverwachts iets zijn waardoor je het consult moet afzeggen, dan weet ik dat graag tenminste 24 uur van tevoren. We maken een nieuwe afspraak, zonder extra kosten. Als de afspraak helemaal komt te vervallen en je meldt me dit niet of op het laatste moment, binnen 24 uur voor de afspraak, dan brengt Draag je Geluk € 50,- in rekening en de eventuele reiskosten die gemaakt zijn. Draag je Geluk behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, te onderbreken of te verzetten in geval van ziekte of overmacht.

Na het consult ontvang je van Draag je Geluk een Tikkie om het consult/workshop, eventuele aangeschafte draagdoek/zak en de reiskosten te betalen. Wanneer gewenst kan er een factuur van het consult worden opgemaakt en per mail naar jou worden verzonden. Ik vraag je deze factuur/tikkie uiterlijk binnen 14 dagen te voldoen. De factuur kan betaald worden via bankoverschrijving, cash of tikkie.
Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens. Naam, adres, postcode en woonplaats. De datum van het consult of workshop en een korte omschrijving van de eventuele goederen die zijn aangekocht. Draag je Geluk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens > Maximaal 6 maanden > Nazorg.

Herroepingsrecht bij levering van producten

Normaliter neemt Draag je Geluk géén producten retour die tijdens het consult wel overwogen zijn gekocht, zoals een draagzak en/of doek. Echter zijn er uitzonderingen. Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product.

Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, dien je dit kenbaar te maken bij Draag je Geluk en zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele, nette staat en verpakking aan Draag je Geluk retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer je gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Draag je Geluk. Het kenbaar maken dien je te doen middels Whats App of email. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient je het product binnen 14 dagen na ontvangst, retour te sturen naar:
Draag je Geluk
Ridder Alartlaan 19
4116 EH Buren
Daarbij dien je het verzendbewijs van de geleverde zaken te overleggen aan Draag je Geluk

Indien je na afloop niet in de genoemde termijnen kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. kan het product niet worden geretourneerd en is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping
Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
Wanneer je een bedrag betaald hebt, zal Draag je Geluk dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product in goede orde reeds terug ontvangen is door Draag je Geluk. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou zelf, ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Uitsluiting herroepingsrecht
Draag je Geluk kan het herroepingsrecht uitsluiten voor producten wanneer:

 • Die zodanig gebruikt/gepast zijn en daardoor onverkoopbaar zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Draag je Geluk geen invloed heeft;
 • wanneer het product gebruikt/gedragen/gewassen is;
 • bij beschadiging van het product;

Nazorg

Aan het einde van het consult kan je het knopen of draagzak afstellen helemaal zelf en kan je je kindje gaan dragen. Mocht dit niet het geval zijn en/of je hebt vragen, dan kan je altijd Draag je Geluk berichten. Ik kan altijd via foto’s met je meekijken en eventuele verbeterpunten van het knopen of afstellen van je draagzak aangeven of we spreken nogmaals af. Dit zit uiteraard bij het consult inbegrepen tot uiterlijk 30 dagen na het consult, daarna zitten er eventuele kosten aan verbonden.

Veiligheid

Draag je Geluk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde producten.
De producten dienen steeds te worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant of uitgelegd door de draagdoekconsulent).
Ook kan Draag je Geluk niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die tijdens het dragen gebeuren. Het is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de aangeleerde technieken en overgebrachte informatie op correcte en veilige wijze toe te passen.

Cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruikt Draag je Geluk “cookies”. Bij ieder bezoek aan onze website plaatst onze browser cookies op uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes die door internetpagina’s op uw harde schijf worden achtergelaten. Ze zijn ongevaarlijk en bevatten geen virussen. Draag je Geluk gebruikt ze om u bij een volgend bezoek te kunnen herkennen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/5